пПМГ "Н. Попович" - Шумен

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"НАНЧО ПОПОВИЧ" - ШУМЕН


192 години
огнище на знание и култура


ППМГ "Нанчо Попович" с нов сайт


ПОКАНА
до родителите на всички ученици
на ППМГ "Нанчо Попович"


ОЛИМПИАДИ
      Областен кръг на олимпиадата по математика -
   12.02.2022 г.      Резултати 4-6 клас        Резултати 7-12 клас
      Областен кръг на олимпиадата по лингвистика - 04.02.2022 г. Резултати
      Областен кръг на олимпиадата по информатика - 05.02.2022 г. Резултати ТУК


XXII НАЦИОНАЛЕН ЕСЕНЕН ТУРНИР
ПО ИНФОРМАТИКА
/ 25 – 27 ноември 2022 г., гр. Шумен /

ПИСМО, РЕГЛАМЕНТ        ЗАЯВКА   ЗАДАЧИ   КЛАСИРАНЕ
Регистрация на всички участници до 18.11.2022 г.


 • УЧЕБНИЦИ за учебната 2022-2023 година    
 • Съобщение за поверителност на личните данни - за ученици и родители (2022/2023 г.) 
 • Правилник за дейността на ППМГ „Нанчо Попович“ за учебната 2022/2023 г.        
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд (2022/2023 г.) 
 • Правилник за вътрешния трудов ред в ППМГ „Нанчо Попович“   (2022/2023 г.)    
 • Етичен кодекс на училищната общност при ППМГ „Нанчо Попович” (2022/2023 г.)  
 • Стратегия за развитие на ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен                
 • Мерки за повишаване качеството на образованието                               
 • План за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари   (2022/2023 г.)     
 • План за сигурност ...     (2022/2023 г.)                                               
 • Правилник за пропусквателния режим в училище (2022/2023 г.)    
 • Правила за символите, знаците и ритуалите в училище (2022/2023 г.)    

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 • Правила за работа ... за учебната 2020-2021 година           
 • Извадка от правилата за работа в условията на COVID-19 - за родители и ученици и списък на класа...
 • Декларации: Covid-19 , за информирано съгласие , за обработка на данни  .


Приемът на ученици в 5 клас

ППМГ "Нанчо Попович”, гр. Шумен за учебната 2023/2024 г.
Класиране:


Приемът на ученици след ... 7 клас /2023/2024 г. /

Училищни учебни планове за учебната 2019-2020 г.
Училищни учебни планове за учебната 2020-2021 г.
Училищни учебни планове за учебната 2021-2022 г.
Училищни учебни планове за учебната 2022-2023 г.


     СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ
за учебната 2022/2023 година - ОБЯВА
      
Заявленията се подават в канцеларията на ППМГ „Нанчо Попович“, гp. Шумен


САЙТ НА ИНОВАТИВНАТА ПАРАЛЕЛКА - ТОЧКА НА ПРЕСИЧАНЕ

ПРОЕКТ: ДОМ - ДИНАМИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МОДЕЛБЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ
за учебната година

     1. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни / директор /- свали от тук
    2. Заявление
от родител за освобождаване на ученик до 3 дни /класен ръководител/- свали от тук
    3. Заявление отчет-декларация лекторски
- свали от тук
    4. Заявление за платен годишен отпуск по чл.155 от КТ
- свали от тук
    5. Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия - свали от тук
    6. Заявление
за ползване на неплатен отпуск по чл.160 от КТ - свали от тук
    7. Справка-декларация по Националната програма „Без свободен час” - свали от тук
    8. Заявление за полагане на изпит за промяна на оценка по учебен предмет . - свали от тук


Информация
 • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2019 г.
 • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2020 г.
 • Отчет по чл. 15А, ал. 2 от ЗДОИ за 2021 г.


ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ

Заповед, Протокол и Вътрешни правила ...
от заседание на Комисията по чл. 8 от ПМС №328 от 21.12.2017 г.
  (Протокол)
   Заповед
Приложение 1 - Заявление-декларация
Приложение 2 - С П И С Ъ К               
Приложение 3 - Д Е К Л А Р А Ц И Я    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №328 от 21.12.2017 година


Административни услуги
предлагани от образователната институция

    1. Издаване на диплома за средно образование - изтегли
    2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
- изтегли
    3. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - изтегли
    4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
- изтегли
    5. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) - изтегли
    6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
- изтегли
    7. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища - изтегли
    8. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
- изтегли
    9. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - изтегли


Mеханизъм за противодействие на насилието

 Mеханизъм за противодействие

 Алгоритъм за прилагане

 План за работата на КС за справяне с тормоза.

 Правила за уведомяване на институциите при случаи на насилие и тормоз.

 

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Програма          - превенция за ранното напускане на училище

Програма          - предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

 
 

ППМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен
ул. "Кирил и Методи" 68